Tàu Song Hau PN của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng Dầu Phương Nam. Đấu giá 10h00 ngày 29/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá