Tài liệu

HƯỚNG DẪN KHÁCH HÀNG THAM GIA ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN

Khách hàng có thể tự thực hiện trực tiếp trên hệ thống hoặc liên hệ đến văn phòng công ty/văn phòng chi nhánh công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam để được hỗ trợ. Zalo: 0902156992 Điện thoại: 0243 782 0483 – 0788 229 292 Mail: daugiatructuyenbtn@gmail.com (Đấu giá trực tuyến)  dgtsbactrungnam@gmail.com (Đấu giá truyền thống và các vấn đề khác) Địa chỉ văn phòng: Số 6/4 phố Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội Địa chỉ chi nhánh: Số 6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 108/2020/TT-BTC

BỘ TÀI CHÍNH ——- Số: 108/2020/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 45/2017/TT-BTC NGÀY 12 THÁNG 5 NĂM 2017 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ___________________  Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật giá ngày 20 tháng 6 năm

Đọc tiếp »

Bảng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản áp dụng tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam áp dụng cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản như sau: TT Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 1 Dưới 50 triệu đồng 8% giá trị tài sản bán được 2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá

Đọc tiếp »

Quy định Đấu giá trực tuyến

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN  WEBSITE  DAUGIABTN.COM   Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy định hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định nguyên tắc, trình

Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 45/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

BỘ TÀI CHÍNH ——- Số: 45/2017/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2017     THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN   Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH12 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP

Đọc tiếp »