Tài liệu

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN WEBSITE DAUGIABTN.COM

Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy chế hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Quy chế này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục của hoạt động đấu giá trực tuyến

Đọc tiếp »

Hướng dẫn tham gia đấu giá trực tuyến

Để tham gia đấu giá trực tuyến, khách hàng cần thực hiện các bước sau: Đăng ký tài khoản Khách hàng muốn tham gia đấu giá trực tuyến cần đăng ký tài khoản nhà thầu trên sàn đấu giá trực tuyến https://daugiabtn.com. Khách hàng truy cập liên kết: https://daugiabtn.com/register/ Hoặc lựa chọn Menu: Tài khoản > Đăng ký tài khoản nhà thầu. Sau khi đăng ký, vui lòng chờ xác nhận từ bộ phận quản lý sàn đấu giá trực tuyến. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản Khách hàng cần đăng nhập tài khoản nhà thầu trước khi

Đọc tiếp »

THÔNG TƯ 45/2017/TT-BTC QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH KHUNG THÙ LAO DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THEO QUY ĐỊNH TẠI LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật giá số 11/2012/QH12 ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết

Đọc tiếp »

NGHỊ ĐỊNH 62/2017/NĐ-CP HƯỚNG DẪN LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 62/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều về biện

Đọc tiếp »

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản; xử lý vi phạm, hủy kết quả đấu giá tài sản, bồi thường thiệt hại; quản lý nhà nước về đấu giá tài sản. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, Hội đồng đấu giá tài sản. 2. Tổ chức

Đọc tiếp »