CÔNG BỐ RỦI RO VÀ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM TRÊN HỆ THỐNG ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN DAUGIABTN.COM