Quy định

Bảng thù lao dịch vụ đấu giá tài sản áp dụng tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

Căn cứ Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam áp dụng cách tính thù lao dịch vụ đấu giá tài sản như sau: TT Giá trị tài sản theo giá khởi điểm/hợp đồng Mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá tài sản 1 Dưới 50 triệu đồng 8% giá trị tài sản bán được 2 Từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 3,64 triệu đồng + 7% trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng đấu giá

Đọc tiếp »

Quy định Đấu giá trực tuyến

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN  WEBSITE  DAUGIABTN.COM   Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy định hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định nguyên tắc, trình

Đọc tiếp »