Quy định

Quy định Đấu giá trực tuyến

QUY ĐỊNH ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN TRÊN  WEBSITE  DAUGIABTN.COM   Căn cứ: Bộ Luật Dân sự năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có hiệu lực ngày 01/7/2017; Nghị định 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản; Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam ban hành Quy định hoạt động của Hệ thống đấu giá trực tuyến trên Website daugiabtn.com như sau:     PHẦN I: QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1: Phạm vi điều chỉnh Văn bản này quy định nguyên tắc, trình

Đọc tiếp »