THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN