Tài sản thiết bị phương tiện vận tải, máy móc thiết bị đã hết khấu hao, đã sử dụng lâu năm tình trạng kỹ thuật hư hỏng, không còn khả năng sửa chữa, phục hồi, không đảm bảo an toàn cho sản xuất; Công cụ dụng cụ hư hỏng không có nhu cầu sử dụng và vật tư thu hồi sau sửa chữa lớn TSCĐ của Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN. Đấu giá 9h ngày 13/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!