(Lần 6. Đấu giá rút gọn) Gói số 1: Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 08h30 ngày 08/7/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!