Gói 4: Quyền khai thác mặt bằng khu dịch vụ 2 (phòng internet) tại cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Đấu giá 14h00 ngày 08/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá