Gói 3: Quyền khai thác mặt bằng khu dịch vụ 1 (phòng yoga) tại cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. Đấu giá 10h30 ngày 08/4/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá