Gói 2: Quyền thuê khai thác mặt bằng Phòng học của Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh. Đấu giá 09h30 ngày 03/6/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có người đăng ký!