Gói 1: Quyền thuê khai thác mặt bằng Nhà học thực hành văn hóa thông tin và truyền thông của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có người đăng ký!