Gói 1: Quyền khai thác mặt bằng bãi đỗ xe tại cơ sở 1 và cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!