Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 03 điểm mỏ cát (03 mỏ cát) đợt 1: mỏ Châu Sơn, mỏ Tây Đằng – Minh Châu, mỏ Liên Mạc (Thượng Cát)