Quyền khai thác khoáng sản đối với 03 điểm mỏ cát (03 mỏ cát) đợt 1: Mỏ Châu Sơn, Mỏ Tây Đằng – Minh Châu, Mỏ Liên Mạc (Thượng Cát) trên địa bàn thành phố Hà Nội