RỪNG TRỒNG KEO LAI CỦA CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP BÀ RỊA VŨNG TÀU. ĐẤU GIÁ 14H00 NGÀY 13/6/2022