QUYỀN THU MUA MỦ CAO SU NGUYÊN LIỆU (MỦ NƯỚC, MỦ TẠP) CỦA CÔNG TY TNHH MTV CAO SU 30/4 TÂY NINH. ĐẤU GIÁ 14H00 NGÀY 02/6/2022