LÔ THỨ NHẤT: KHAI THÁC VÀ TỈA THƯA RỪNG TRỒNG PHÒNG HỘ CỦA BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ VĨNH THẠNH. ĐẤU GIÁ NGÀY 11/5/2022