Lô tài sản gồm 03 Tàu trọng tải 1.500DWT của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Hàng hải Sài Gòn. Đấu giá 09h30 ngày 07/7/2023