(Lần 3) Tài sản: 647,91 ha Cây cao su thanh lý của Công ty TNHH MTV Tổng công ty 15. Đấu giá 14h ngày 26/5/2023