Đấu giá quyền khai thác gỗ rừng trồng phòng hộ (cây đứng tại rừng) tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn của Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn. Đấu giá 08h00 ngày 31/5/2023