Xe máy, thiết bị cũ, hỏng của Công ty Cổ phần Sông Đà 10. Đấu giá 10h00 ngày 17/8/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!