VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 4/2023 (mã CTNH 170305; 160113; 190601) của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!