VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Đấu giá 9h ngày 08/4/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!