VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 2/2023 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Đấu giá 9h00 ngày 22/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!