VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý đợt 1/2024 (mã CTNH gồm: 170305; 160113; 190601) của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!