VTTB ứ đọng, kém mất phẩm chất và TSCĐ thanh lý có CTNH đợt 4/2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng. Đấu 14h30 ngày 21/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!