VTTB thanh lý đợt 4 năm 2023 của Công ty Điện lực Quảng Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!