Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản – Sở Tư pháp thành phố Hà Nội: Chiếc xe ô tô Daewoo, 47 chỗ, BKS: 29B-071.78, sản xuất năm 2010, SK: RNWUE65JDAV000011, SM: DE12TIS005239BE.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!