LÔ ĐƯỜNG NGUYÊN LIỆU BỊ NHIỄM DẦU DO (798,510 tấn) ĐG ngày 20/10/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá