Tàu VIMC Green thuộc sở hữu của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, hiện đang được giao cho Công ty Vận tải biển VIMC quản lý, khai thác. Đấu giá 10h00 ngày 02/02/2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá viên đang xác nhận kết quả!