Tàu Long Phú 04 của Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!