Tàu Hàm Luông 02 của Công ty CP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex ĐG ngày 15/10/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!