Tài sản, vật tư thu hồi, vật tư ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023 (mã CTNH 170106, 170304) của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Đấu giá 10h30 ngày 29/9/2023

Cuộc đấu giá sắp diễn ra, còn:
00 Ngày
00 Giờ
00 Phút
00 Giây
Cuộc đấu giá chưa diễn ra!