Tài sản, vật tư thu hồi, vật tư ứ đọng, kém mất phẩm chất đợt 1 năm 2023 (mã CTNH 170106, 170304) của Công ty Thủy điện Tuyên Quang.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá