Tài sản thanh lý, vật tư thiết bị thu hồi ứ đọng, kém mất phẩm chất gói 1 năm 2022 có CTNH của Công ty Điện lực Thanh Xuân. Đấu giá lúc 09h ngày 21/6/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!