Tài sản thanh lý năm 2023 của Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!