Tài sản là rừng trồng sản xuất trên lâm phần Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei

Cuộc đấu giá đã kết thúc!