Tài sản 3: Xe ô tô tải Thaco Ollin. BKS: 93C-005.11 của Công ty CP Cao su Đồng Phú. Đấu giá 10h30 ngày 07/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: Không có Khách hàng đăng ký mua hồ sơ tham gia đấu giá