Quyền thuê phòng học tại địa chỉ: 108 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh của Trường Cao đẳng GTVT TWIII. Đấu giá 08h30 ngày 09/6/2023

Cuộc đấu giá đã kết thúc!