Quyền thuê phòng học: 04 Phòng học có diện tích 30 m2/phòng tại Nhà A2. Đấu giá 10h15 ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!