Quyền thuê phòng học: 02 phòng học có diện tích 30 m2/phòng tại tầng 1 Nhà A6. Đấu giá 11h ngày 09/12/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!