Lô tài sản đã qua sử dụng cũ hỏng của Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!