Lô tài sản bán thanh lý số 02: Cột anten, điều hoà, máy nổ, máy photo và thiết bị nguồn hư hỏng của Viễn thông Quảng Trị năm 2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!