Lô tài sản bán thanh lý số 01: Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại của Viễn thông Quảng Trị năm 2024

Cuộc đấu giá đã kết thúc!