Lô 1-Tài sản cố định đã qua sử dụng tại Nhà máy hóa chất Biên Hòa, Nhà máy hóa chất Tân Bình 2, Nhà máy hóa chất Đồng Nai, Văn phòng Công ty tại Quận 1 của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản Miền Nam.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: không có người trả giá