Gói 6: 02 xe ô tô đã qua sử dụng của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!
Đấu giá không thành
Lý do không thành: đấu giá không thành theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 52 Luật Đấu giá tài sản