Gói 4: Hệ thống nguồn và thiết bị liên quan thuộc tàu 2D – Bình Minh 02 (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá 10h15 ngày 30/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!