GÓI 3: Phà O100 của Khu Quản lý đường bộ IV.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!