Gói 3: Hệ thống định vị và thiết bị liên quan thuộc tàu 3D – CGG Amadeus (theo nguyên trạng của thiết bị) của Công ty TNHH Khảo sát Địa vật lý PTSC CGGV. Đấu giá lúc 9h30 ngày 30/8/2022

Cuộc đấu giá đã kết thúc!