GÓI 2: Phà I100 của Khu Quản lý đường bộ IV.

Cuộc đấu giá đã kết thúc!