Đấu giá vật tư thu hồi của công ty PTSC G&S đấu giá ngày 08/11/2021

Cuộc đấu giá đã kết thúc!